– Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej LCK

Wstęp deklaracji

             Libiąskie Centrum Kultury w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej LCK https://lck.libiaz.pl/

Dane teleadresowe:

Libiąskie Centrum Kultury

ul. Górnicza 1

32-590 Libiąż

Tel. 32 627 12 62, fax 32 624 20 60

e-mail: lck@libiaz.pl

Data publikacji strony internetowej:  2018-12-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-18

Strona internetowa  www.lck.libiaz.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona www.lck.libiaz.pl spełnia standardy w ramach wymogów: WCAG 2.0 oraz spełnia standardy stron internetowych stworzonych przez konsorcjum World Wide Web 
zgodnie z czterema zasadami: postrzegalność, funkcjonalność,  zrozumiałość i solidność. 

 Ułatwienia na stronie podmiotowej LCK:

 • Powiększanie tekstu – za pośrednictwem menu można powiększać i pomniejszać czcionkę dla przejrzystości i ułatwionego czytania strony.
 • Wersje kontrastowe – serwis wyposażony jest w cztery wersje kontrastowe ze zmiennym tłem oraz kontrastowymi czcionkami i linkami.
 • Wyszukiwarka – po wybraniu ułatwień dostępu z górnego menu, mechanizm uruchamia okno wyszukiwarki, aby łatwiej odnaleźć szukaną frazę lub podstronę.
 • Widok – istnieje możliwość powiększenia obszaru roboczego serwisu, poprzez eliminację bocznych marginesów, a tym samym ułatwiony jest dostęp do całości treści zwartych na stronie.
 • Strona responsywna – serwis dostosowany jest do obsługi na wielu urządzeniach, w tym smartfonach i tabletach.
 • Arkusze CSS – wygląd graficzny strony zdefiniowany jest w kaskadowych arkuszach stylu (CSS)

Poruszanie się po stronie

 • Istnieje możliwość ułatwionego poruszania się po serwisie za pośrednictwem np. popularnej przeglądarki Chrome. Poruszanie się po elementach strony, menu oraz wyszukiwarki odbywa się za pośrednictwem klawisza “TAB”. 
 • Odnośniki – administratorzy strony starają się, aby wszystkie odnośniki były opisane w sposób właściwy i intuicyjny, a przełączanie pomiędzy kontrastami ułatwia odnalezienie na stronie wszystkich odnośników
 • Obrazki – administratorzy strony przywiązują uwagę, aby wszystkie wprowadzone na stronę obrazki były właściwie podpisane poprzez uzupełnienie atrybutu “alt”, co ułatwia poruszanie się po stronie osób korzystających np. z transkrypcji głosowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklaracje sporządzono dnia 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Kozicki, e-mail: dpr@lck.libiaz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 627 12 62 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

w zakresie minimalnych wymagań, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom   ze szczególnymi potrzebami:

Siedziba Libiąskiego Centrum Kultury w Libiążu przy ul. Górniczej 1

 1. W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier;
 • przestrzeń komunikacyjna pionowa budynku, w którym znajduje się siedziba jednostki z istniejącymi barierami: brak windy, platformy. Budynek wyposażony w schodołaz gąsienicowy, służący do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na ręcznych wózkach inwalidzkich.
 • zastosowanie rozwiązań techniczno-architektonicznych:

– wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,

– podjazd do budynku,

– schody wejściowe do budynku z balustradą oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych,

– brak w siedzibie jednostki oznaczeń w alfabecie Braille’a;

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 1. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do odczytania,
 • na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na parterze budynku,
 • w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Dom Kultury w Żarkach przy ul. Klubowej 6

 1. W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier;
 • przestrzeń komunikacyjna pionowa budynku: z istniejącymi barierami: brak windy, platformy.
 • zastosowanie rozwiązań techniczno-architektonicznych:

– wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,

– podjazd do budynku,

– wejście do budynku bezpośrednio z parkingu (bez schodów i barier)

– brak w siedzibie jednostki oznaczeń w alfabecie Braille’a;

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

 1. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • zapewniona obsługa na parterze budynku,
 • w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • czytelne i zrozumiałe oznaczenia na tablicach informacyjnych.

 

Świetlica w Gromcu przy ul. Traugutta 1

 1. W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przestrzeń komunikacyjna wolna od barier poziomych;
 • przestrzeń komunikacyjna wolna od barier pionowych.
 • zastosowanie rozwiązań techniczno-architektonicznych:

– Świetlica znajduje się na poziomie terenu,

– wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,

– podjazd do budynku,

– wejście do budynku bezpośrednio z parkingu,

– brak w siedzibie jednostki oznaczeń w alfabecie Braille’a;

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 1. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • obsługa na parterze budynku,
 • w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • czytelne i zrozumiałe oznaczenia na tablicach informacyjnych.

 

Świetlica w Kosówkach przy ul. Wilczej 13

 1. W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier;
 • przestrzeń komunikacyjna pionowa wolna od barier.
 • zastosowanie rozwiązań techniczno-architektonicznych:

– podjazd do budynku,

– wejście do budynku bezpośrednio z parkingu (bez schodów i barier)

– brak w siedzibie jednostki oznaczeń w alfabecie Braille’a;

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 1. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • obsługa na parterze budynku,
 • w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Budynek na Targowisku Miejskim „Relax” w Libiążu przy ul. Rouvroy 10.

 1. W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier;
 • przestrzeń komunikacyjna pionowa wolna od barier.
 • zastosowanie rozwiązań techniczno-architektonicznych:

– wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,

– podjazd do budynku,

– wejście do budynku bezpośrednio z parkingu (bez schodów i barier)

– brak w siedzibie jednostki oznaczeń w alfabecie Braille’a;

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

 1. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 • w siedzibie jednostki brak pętli indukcyjnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • czytelne i zrozumiałe oznaczenia na tablicach informacyjnych.
Back to top