– RODO

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Barbarę Kołacz z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza 1 32 – 590 Libiąż

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Barbarę Kołacz z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Libiąskiego Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na portalu społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Administratora przez przepisy prawa,

– organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Back to top