– Regulamin sprzedaży biletów online

Załącznik nr 2
Do zarządzenia nr 86/2020 z dnia 15.10.2020r.
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE
ze strony internetowej Libiąskiego Centrum Kultury,
ul. Górnicza 1, 32-590 Libiąż, www.lck.libiaz.pl

§1

Sprzedaż online

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Libiąskie Centrum Kultury, ul. Górnicza , 32-590 Libiąż,NIP 628-10-07-119, REGON 272449901, zwane dalej LCK.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Użytkownikiem, a LCK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,
b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem),
c) otrzymania przez Użytkownika od LCK potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.
3. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
4. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
5. Odbioru dokonanych rezerwacji należy dokonać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Nieodebrane w tym terminie rezerwacje zostaną usunięte.
6. Ceny biletów, oferowanych przez LCK, zawierają podatek VAT.
7. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu).
8. Płatności za bilety obsługuje spółka Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, NIP 634-266-18-60, REGON 240770255, przy pomocy portalu internetowego www.dotpay.pl LCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
9. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia – zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.
10. Bilety pozostają własnością LCK do czasu odnotowania przez LCK potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
11. Realizacja biletu online:
– bilet zakupiony online należy okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie, w formie wydrukowanej lub wyświetlonej na ekranie telefonu komórkowego
– każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który będzie odznaczany przy wejściu na wydarzenie – osobisty identyfikator transakcji należy zachować w tajemnicy. LCK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
12. Odbiór biletów zakupionych online „odbiór w kasie”:
– bilety zakupione online w opcji „odbiór w kasie” należy odebrać w Kasie LCK nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia – przy odbiorze biletów, Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji, otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail,
– osobisty identyfikator transakcji należy zachować w tajemnicy. LCK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

§2

Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez LCK danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do LCK bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.
3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez LCK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§3

Zwrot biletów

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie LCK, LCK będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu wstępu, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
4. W przypadku odbycia się wydarzenia brak możliwości odstąpienia od umowy.

§4

Reklamacje

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres ale.kino.libiaz@gmail.com.
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny
opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.
6. Decyzja LCK w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. LCK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

§5

Postanowienia końcowe

1. LCK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. LCK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich
konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie LCK oraz na stronie internetowej www.lck.libiaz.pl

Back to top