– Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 47/2023 z dnia 30.08.2023

REGULAMIN KINA

Regulamin określa zasady korzystania z Ale! Kino działającego
w ramach Libiąskiego Centrum Kultury. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
3. Bilet ważny jest na wyznaczoną datę, godzinę i seans.
4. Bilety należy zachować do końca trwania seansu w celu ewentualnej, ponownej kontroli.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
6. Fotel kinowy należy zajmować zgodnie ze wskazanym na bilecie miejscem.
7. Podczas seansów filmowych zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku (Ustawa o prawach autorskich Dz.U. z 1994,
Nr 43, poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.). Informacja o powyższym będzie przekazywana odpowiednim służbom.
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków niedozwolonych prawem,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie,
e) wprowadzania zwierząt,
f) wchodzenia na scenę, za kulisy, do garderób,
g) dotykania i manipulowania przy ekranie, głośnikach, lampach i innych urządzeniach infrastruktury kinowej.
8. Klient, który zakupił bilet wcześniej, a przychodzi w stanie nietrzeźwym, nie będzie wpuszczony na salę kinową.
9. Zabrania się wnoszenia na salę kinową lodów i napojów w kubkach. Nie dotyczy to napojów w butelkach i kubków termicznych z pokrywką.
10. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie sali widowiskowo-kinowej w porządku.
11. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
12. Za rzeczy pozostawione na sali widowiskowej i w szatni nie ponosimy odpowiedzialności.
13. Seanse filmowe będą wyświetlane dla minimum 2 widzów (nie dotyczy biletów kupionych online).

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 627 12 62 lub osobiście w kasie kina (na godzinę przed planowanym seansem).
2. Bilety można nabywać w kasie kinowej (na godzinę przed planowanym seansem).
3. Pracownik kasy może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
a) wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, ze względu na brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem kontrahentów;
b) w przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów;
c) osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestnictwo w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego;
d) sił i zdarzeń losowych.
4. Zwrot zakupionych biletów możliwy jest najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem danego seansu po okazaniu biletu wraz z paragonem fiskalnym. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów po rozpoczęciu danego seansu.
5. Kasa kina zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
6. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Projekcje 2D: Normalny: 18 zł, Ulgowy: 16 zł, Grupowy: 14 zł/os.
Projekcje 3D: Normalny: 20 zł, Ulgowy: 18 zł, Grupowy: 16 zł/os.

a) bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej, studentom do 26 roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji, oraz emerytom
i rencistom, a także posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
b) bilet grupowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej liczącej minimum 15 osób.
c) bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupu biletu ulgowego lub grupowego,
7. Ceny biletów na projekcje filmów w systemie cyfrowym mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.
8. Wejście na seans poza repertuarem (seanse dodatkowe) dla grup przedszkolnych
i szkolnych – 1 opiekun na 10 osób wchodzi za darmo.
9. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne
z systemem Dolby Digital 3D. Okulary są dostępne w kasie kina.
10. Ceny okularów na seanse w technologii 3D:
Okulary (w 2 rozmiarach – dorosły, dziecięcy) – 5,00 zł
12. Okulary zakupione w kasie kina stają się własnością KLIENTA, który może z nich korzystać wielokrotnie.
13. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D – w takim przypadku Ale! Kino nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza
w trakcie seansu w technologii 3D.
14. Ale! Kino nie ponosi odpowiedzialności, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z okularów niezakupionych w Ale! Kino. Oznacza to, iż KLIENT zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu, powołując się na złą jakość odbioru obrazu.

Back to top